reklama
reklama

Zadbaj z nami o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników

Artykuły sponsorowane, Wiadomości, 07.05.2024 10:40,
BHP Consulting powstało z myślą o firmach, które potrzebują fachowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zadbaj z nami o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników

Kim jesteśmy

Nasza firma powstała w roku 2005 i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku z zakresu BHP w regionie. Zapewniamy kompleksową obsługę firm, dzięki której otrzymują Państwo stałego opiekuna, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym w firmie. W ramach umowy proponujemy przede wszystkim stały nadzór służby BHP oraz doradztwo w zakresie prawa pracy. Prowadzimy szkolenia BHP, szkolenia dla firm zarówno wstępne, jak i okresowe dla pracowników i pracodawców.

Ponadto nasza oferta obejmuje instrukcje BHP, ocenę ryzyka zawodowego oraz prowadzimy dokumentacje dotyczącą świadczeń z tytułu wypadków w pracy, w drodze do i z pracy, rejestr tych wypadków oraz chorób zawodowych. Zapewniamy również wsparcie w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy przedsiębiorstwom w takich dziedzinach jak: gospodarowanie odpadami, zarządzanie odpadami niebezpiecznymi oraz realizacji licznych obowiązków prawnych i sprawozdawczych dotyczących ochrony środowiska.

Naszym zadaniem jest wprowadzenie nowej jakości bezpieczeństwa i ochrony pracy w Państwa zakładach pracy!

Stworzyliśmy BHP Consulting z myślą o firmach, które potrzebują fachowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Naszą potencjalną grupą docelową jest przedsiębiorca, który oczekuje szybkiego wprowadzenia oraz egzekwowania podstawowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pragniemy zachęcić Państwa do współpracy pomiędzy naszymi firmami, ponieważ rzeczą kluczową dla pracodawcy jest dobry stan warunków bezpieczeństwa dla pracowników w zakładzie pracy.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń oraz obsługi firm na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Bez względu na to, czy klient oczekuje stałego nadzoru BHP, czy wizyty we wcześniej ustalonym terminie, dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych usług pozwoliła na obustronne zadowolenie.

Ważne informacje dotyczące szkoleń pracowników

Pracodawca ma obowiązek troszczyć się o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na jego barkach spoczywa m.in. organizowanie szkoleń BHP. To na nim ciąży obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz formę szkoleń warunkuje rodzaj pełnionego przez pracownika stanowiska. Stanowiska robotnicze i nierobotnicze: stanowiska biurowe, kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, to nie tylko podział zadań i kompetencji, ale też różnice dotyczące badań czy szkoleń pracowniczych.

Z przepisów Kodeksu pracy jasno wynikają obowiązki pracodawcy związane z przeprowadzaniem szkoleń BHP przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

W przypadku szkoleń okresowych i wstępnych nie ma dowolności. Zasady ich przeprowadzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czym się specjalizujemy:

 1. Prowadzimy szkolenia w postaci seminariów przy wykorzystaniu filmów oraz prezentacji multimedialnych. Nasze prezentacje multimedialne pozwalają w sposób profesjonalny dotrzeć do odbiorców, aby wartość przekazu odnosiła największy skutek. Nasza kadra dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy z wieloletnią praktyką zawodową co pozwala w sposób skuteczny przekazywać informacje słuchaczom. Program szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa, każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 2. Opracowanie instrukcjibezpieczeństwa pożarowego - to dokument, który określa procedury postępowania w przypadku pożaru, a także zawiera zasady postępowania, które mają zapobiec pożarom i minimalizować ich skutki.

 3. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego i aktualizacja ryzyka na każdym stanowisku pracy. Ryzyko zawodowe oznacza „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy”.

 4. Wypadek przy pracy - sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej dla wypadku w pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub pracy. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty w celu złożenia dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 5. Instrukcje stanowiskowe, wykazy prac wzbronionych stanowią zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Dokumentacja dotycząca ochrona środowiska:

 • BDO - baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Podstawowym obowiązkiem środowiskowym sporej części przedsiębiorców jest dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych). Jest to rejestr, w którym umieszczane są dane podmiotów, których działalność związana jest z szeroko rozumianym gospodarowaniem odpadami.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny; producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

 • KOBiZE – krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

Do jego zadań należy między innymi prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania na bieżąco (do końca lutego każdego roku) raportów o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą uiszczać te firmy i osoby fizyczne, których działalność w negatywny sposób wpływa na przyrodę i ekosystem. Takim oddziaływaniem nazywamy emisję spalin z silników spalinowych czy kotłowni, pobór wód czy odprowadzanie ścieków, a także składowanie odpadów. Zapisy wynikające z ustawy o Prawie ochrony środowiska normują kwestie tego, kto i w jakich okolicznościach jest zobowiązany uiścić opłaty za korzystanie ze środowiska.

 • BDS - baza danych sprawozdań to system, poprzez który składa się sprawozdania dotyczące m.in. obrotu i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) to substancje chemiczne, które są pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu) zawierających atomy chloru, bromu lub fluoru, które wykazują potencjał niszczenia ozonu.

 • Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 - zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w celu umożliwienia organizacji ustanowienie polityki i celów uwzględniających wymagania prawne i inne, do których spełniania organizacja się zobowiązała, oraz informacje dotyczące znaczących aspektów środowiskowych. Norma ma zastosowanie do tych aspektów środowiskowych, które organizacja zidentyfikowała i które może nadzorować, oraz tych, na które może mieć wpływ.

 • Główny Urząd Statystyczny - sprawozdanie środowiskowe to szczegółowy wykaz, który służy firmom do corocznej ewidencji, dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska oraz należnych z tego tytułu opłat. Jako „korzystanie ze środowiska” należy rozumieć wprowadzanie do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, a także składowanie odpadów.

 • Zgłoszenie instalacji (emisji z instalacji) - zbiornik na olej opałowy

Każda firma, która korzysta z instalacji i urządzeń, które często mogą negatywnie oddziaływać na środowisko musi mieć świadomość, że takie instalacje lub urządzenia wymagają uzyskania stosownego pozwolenia na korzystanie ze środowiska lub też są objęte obowiązkiem zgłoszenia.

Zapraszamy na stronę internetową; https://bhpconsulting.biz


- artykuł sponsorowany -

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy