Regulamin konkursów na mamNewsa.pl

Regulamin konkursów odbywających się na portalu mamNewsa.pl oraz facebook.com/mamnewsapl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs może zostać przeprowadzony na portalu mamNewsa.pl lub facebook.com/mamnewsapl

2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Poprzez uczestnictwo w Konkursach każdy uczestnik Konkursów zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności.

3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnym i loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§2
Organizatorem Konkursów jest firma EMD Media, która jest wydawcą serwisu internetowego mamNewsa.pl, mająca swoją siedzibę w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b/412, 34-120 Andrychów

§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie na portalu mamNewsa.pl oraz facebook.com/mamnewsapl dla użytkowników tych serwisów.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§5
Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursów.

§6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przetwarzane tylko w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursów i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).

2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych lub zgodnie z powszechnie dostępną wiedzą ogólną. Nie ma możliwości podważenia wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie subiektywny lub oparty na obiektywnej, powszechnie dostępnej wiedzy ogólnej.

3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź konkursową. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa. W przypadku tekstów o znamionach utworu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
6. Imiona i nazwiska laureatów (zostaną opublikowane w serwisie mamnewsa.pl oraz facebook.com/mamnewsapl
7. Laureaci Konkursu będą proszeni o odbiór nagród w siedzibie Organizatora, bądź otrzymają informacje o innej formie przekazania nagrody.

IV. NAGRODY
§8
Nagrody przewidziane w Konkursach są za każdym razem określane w opisie postu konkursowego.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) stronie www.mamNewsa.pl oraz http://www.facebook.com/mamnewsapl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w informacji o konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.