reklama

Wykorzystanie zaległego urlopu po świadczeniu rehabilitacyjnym

Gospodarka, Wiadomości, 05.04.2022 09:06, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Kierownik gospodarczy hali sportowej zatrudniony na czas nieokreślony przebywający na L4 od 23.01.2021r. do 23.07.2021r., następnie przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne od 24.07.2021r. do 19.01.2022r. Za rok 2020 zostało mu 17 dni urlopu do wykorzystania a za 2021 r., 26 dni. Jeżeli pracownik po zakończeniu świadczenia złoży wniosek o urlop uzupełniający za 2020 r., te 17 dni i 26 dni za 2021r.? to pracodawca może ich nie udzielić w danym terminie? w związku z zaburzeniem organizacji pracy szkoły (brak innego pracownika do wykonywania czynności)? Jeżeli pracownik nie chce wykorzystać urlopu za 2020 r., czy pracodawca może go zmusić do wykorzystania zaległego urlopu? Czy należy pracownikowi wysłać pismo informujące o zbliżającym się badaniu kontrolnym czy wystarczy poinformować telefonicznie?
Wykorzystanie zaległego urlopu po świadczeniu rehabilitacyjnym

Odpowiedź

Przed udzieleniem urlopu konieczne będzie ustalenie zdolności do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracodawca może narzucić termin wykorzystania urlopu z lat poprzednich.

Uzasadnienie

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia przez pracownika dopuszczalnego okresu nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy (art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy). Badania kontrolne zdolności do pracy obowiązkowe są przed dopuszczeniem do pracy pracownika niezdolnego do pracy powyżej 30 dni (art. 229 § 2 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że pracodawca nabywa prawo rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, którego nieobecność w pracy z powodu choroby przekroczy okres zasiłkowy (182 dni) oraz pierwsze 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. Taki okres nieobecności stwarza jedynie możliwość rozwiązania umowy, ale nie jest obowiązkiem pracodawcy.

Jeżeli pracodawca nie decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed dopuszczeniem do pracy obowiązany jest skierować go na badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do pracy na danym stanowisku pracy. Jeżeli pracownik nie uzyska takiej zdolności, w dalszym ciągu możliwe będzie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnego okresu nieobecności w pracy. W opisanej sytuacji nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby przekroczyła okres zasiłkowy i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. W takiej sytuacji konieczne będzie skierowanie pracownika na badania kontrolne, aby mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może bowiem rozpocząć urlopu w razie jego niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 165 pkt 1 Kodeksu pracy). W orzecznictwie wskazuje się, że niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności pracownika do pracy (wyrok SN z dnia 24 lutego 2015 r., II PK 84/14, M.P.Pr. 2015/6/309-312). W analizowanym przypadku niezdolność do pracy przekracza dopuszczalny okres, co uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. W mojej ocenie udzielenie urlopu (który nie był zaplanowany w planie urlopów) w takim wypadku wymaga ustalenia zdolności do pracy w ramach badań kontrolnych. Badania te pracownik powinien przeprowadzić w pierwszym dniu po zakończeniu niezdolności do pracy w miarę możliwości w godzinach pracy (art. 229 § 3 Kodeksu pracy). Informację o tym pracodawca może przekazać również telefonicznie, jednakże samo skierowanie na badania musi być dostarczone pracownikowi w formie pisemnej. Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że pracownik jest zdolny do pracy, dyrektor może udzielić urlopu wypoczynkowego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Oznacza to, że w analizowanym przypadku pracodawca może narzucić termin wykorzystania 17 dni urlopu z 2020 r. i 13 dni urlopu z 2021 r. Termin wykorzystania pozostałej części urlopu z 2021 r. i urlopu za 2022 r. musi być już uzgodniony z pracownikiem. Jeżeli jednak badania kontrolne wykażą brak zdolności pracownika do pracy, stosunek pracy powinien być rozwiązany. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 Kodeksu pracy).

Zapamiętaj!

Jeżeli pracownik przekroczy dopuszczalne okresy nieobecności w pracy z powodu choroby, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego należy w takim wypadku przeprowadzić badania kontrolne zdolności do pracy. W razie, gdy w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownik posiadania niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320 ze zm.) – art. 53 § 1, art. 229 § 2 i 3, art. 165, art. 171 § 3,
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 r., poz. 2095) – art. 15gc, · wyrok SN z dnia 24 lutego 2015 r., II PK 84/14, M.P.Pr. 2015/6/309-312

dr Dariusz Dwojewski
Ekspert Portalu Oświatowego
www.portaloswiatowy.pl

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Brak komentarzy