reklama
reklama

Niektóre drogi wyglądają tak. Co z tymi remontami?

Gospodarka, Wiadomości, 30.03.2018 09:30, red
Niektóre drogi wyglądają tak. Co z tymi remontami?

Tym razem na tapecie Roczyny. Chodzi m.in. o ulicę ul ks. Jana Nowaka w Roczynach – odcinek obok kościoła. Mieszkańcy już od dłuższego czasu alarmują, że droga jest w fatalnym stanie. Widać to zwłaszcza po opadach deszczu.

- Nikt nic z tym nie robi. W kategorii najgorszych to z pewnością droga numer 1 w gminie Andrychów – mówią okoliczni mieszkańcy.

Widać to na zdjęciach.

Pocieszające jest to, że droga będzie modernizowana. W tegorocznych budżecie gminy zaplanowano 10 tys. zł na wykonanie projektu remontu. Małe są jednak szanse, że remont zostanie wykonany już w tym roku, bo póki co w budżecie gminy nie zabezpieczono na ten cel pieniędzy.


Co z tymi remontami na terenie Roczyn - zapytaliśmy sołtysa tej wioski Władysława Żydka. W odpowiedzi przesłał nam cały program rozwoju sołectwa Roczyny na najbliższe 10 lat, przyjęty niedawno na zebraniu wiejskim.

Program publikujemy poniżej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Rozwoju Sołectwa Roczyny w latach 2019 – 2029 rok


Wniosek Nr 1 /RS//ŻW/03/18

§ 1

- wniosek obejmuje zaprojektowanie – modernizację dróg – ulic wraz, z oświetleniem w takim zakresie by znacznie poprawić mobilność, bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się wszystkich użytkowników dróg szczególnie pieszych w tym dzieci i młodzieży.

§ 2

- odcinek drogi od ul. Bielskiej z kontynuacją do ul. Ks. J. Nowaka k/ ogrodzenia kościelnego w kierunku kapliczki wraz z parkingiem wpisanym w działki kościelne, oraz odcinek drogi; od ul. Ks. Jana Nowaka w kierunku ul. Sportowej z odgałęzieniem w kierunku do ul. Bielskiej – wylot k/ posesji P. Mikołajka.

§ 3

Przyjąć do realizacji wniosek Rady Sołeckiej w zakresie kompleksowego rozwiązania układu komunikacyjnego ulicy Ks. Jana Nowaka z uwzględnieniem nowych odcinków dróg tj. odcinka od ul. Bielskiej w kierunku ks. Jana Nowaka – skrzyżowanie / Jura, Ślesaka / I etap , II etap w kierunku ul. Sportowej /wylot k. stodoły A. Pustelnika / oraz odcinka drogi biegnącej wzdłuż parkanu przykościelnego wraz z wykonaniem parkingu wpisanego w działki Parafii Rzymsko – Katolickiej w Roczynach, zgodnie z ustaleniami jakie zapadły pomiędzy burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem, jego zastępcą Mirosławem Wasztylem, ks. proboszczem Krzysztofem Matuszek oraz sołtysem wioski Władysławem Żydkiem. Jednocześnie przyjmuje się do realizacji wniosek o nadanie nowemu odcinkowi drogi biegnącej k/ ogrodzenia kościelnego nazwy: ul. Przykościelna w Roczynach.

§ 4

Uzasadnienie wniosku:

- układ dróg w obrębie ulic: Bielskiej, Zarzecznej, Ks. Jana Nowaka oraz ul. Sportowej w Roczynach stanowi bardzo ważny układ komunikacyjny wymieniony we wniosku i jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wioski Roczyny oraz z programem rozwoju sołectwa Roczyny przyjętym na podstawie uchwały zebrania wiejskiego z dnia: 2011-01- 22 na lata 2011 - 2018. Mieszkańcy których posesje znajdują się w sąsiedztwie tych dróg oraz inni użytkownicy od wielu lat zgłaszają problem na zebraniach wiejskich, do urzędu miejskiego w tym do sołtysa wioski domagając się poprawy stanu technicznego, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z istniejącego układu komunikacyjnego. Przedmiotowe drogi nie spełniają parametrów dla dróg gminnych publicznych. Wskazane we wniosku drogi tworzą w sołectwie „ CENTRUM WIOSKI” , z uwagi na bezpośrednie usytuowanie z drogą powiatową , obiektem sakralnym, szkołą wraz z przedszkolem oraz obiektem sportowym. Ten stan rzeczy powoduje duże obciążenie w ruchu kołowym w tym pieszych oraz stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Wniosek zasługuję na wdrożenie do realizacji w/g. rankingu pilności ustalonym przez radę sołecką


Wniosek Nr 02/RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie projektu modernizacji dróg wraz, z oświetleniem:

- odcinek drogi oraz chodnika /około 50bm./ , łączący ul. Bielską z ul. Krótką - kontynuacja do ul. Ogrodniczej oraz odcinek drogi - od ul. Ogrodniczej do ul. Sadowej w kierunku posesji: Pana Rajdy i Pana Wróbla, z wylotem do ul. Bielskiej k/ posesji Pana Migdałka oraz Pana Fujawy, z uwzględnieniem zjazdów na istniejące posesje w tym odwodnienia na całym odcinku.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

Odcinek drogi od ul. Krótkiej k/Market Góral stanowi bardzo ważny układ komunikacyjny dla sołectwa Roczyny, ze względu na usytuowanie bezpośrednio ze skrzyżowaniem: Bielską, Ogrodniczą oraz Sadową. Mieszkańcy wioski od lat zgłaszają ten problem na zebraniach wiejskich a także bezpośrednio do burmistrza Andrychowa oraz do sołtysa wioski, motywując swoje oczekiwania w zakresie modernizacji dróg, poprawą bezpieczeństwa a także komfortu jazdy. Ulica Bielska w Roczynach jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem kołowym dróg w gminie Andrychów , wykonanie tzw. Baj - basu pozwoliłoby na zmniejszenie ruchu na skrzyżowaniu k/ Marketu Góral, gdyż mieszkańcy posesji z ulic: Krótkiej, Sadowej, Dolnej mieli by możliwość ominięcia bardzo niebezpiecznego skrzyżowania usytuowanego na łuku ul. Bielskiej, Ogrodniczej, Krótkiej oraz Słonecznej.


Wniosek Nr 3/RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie projektu modernizacji drogi wraz, z oświetleniem:

- przejęcie przez gminę Andrychów odcinka drogi gruntowej usytuowanej k/ parkanu - ogrodzenia szkolnego, z kontynuacją do ulicy Szkolnej k/posesji Pana Pietyry i innych.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

Droga biegnąca k/ ogrodzenia szkolnego, na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Szkolnej, usytuowana jest wśród posesji o zabudowie klombowej /gęsta zabudowa/ w sąsiedztwie obiektu szkolnego w tym sali gimnastycznej oraz budowanego obecnie przedszkola. Droga boczna gruntowa /bez nazwy/ w/g. planu zagospodarowania przestrzennego – kategoria KDD, od dziesięcioleci znajduje się we władaniu gminy Andrychów, jest na bieżąco utrzymywana przez gminę wraz z odśnieżaniem zimowym. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ważny dla mieszkańców szlak komunikacyjny w tym dojazd do kilku posesji. Ponadto stanowi dojazd do sali gimnastycznej – droga jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa obiektów szkolnych na wypadek pożaru a także na wypadek nieokreślonych zdarzeń losowych. Planowane i zatwierdzone zagospodarowanie terenu przyszkolnego przewiduje budowę kompleksu boisk sportowych oraz przedszkola w związku z tym istnieje konieczność przejęcia drogi oraz jej modernizacji zaś w przyszłości wykonania parkingu na działce od strony północnej z uwagi na fakt braku terenu k/ szkoły pod budowę miejsc postojowych dla potrzeb szkolnych oraz planowanej budowy Ośrodka Zdrowia w sąsiedztwie ul. Bielskiej , Spokojnej i Modrzewiowej .


Wniosek Nr 4/RS/ŻW / 03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie projektu modernizacji drogi wraz z oświetleniem, wydzielenie w terenie na odcinku od istniejącej drogi asfaltowej usytuowanej k/ Pana Mrowca w kierunku do Pana Gorczewskiego z kontynuacją do istniejącej asfaltowej drogi od strony Brzezinki w tym kompleksowa modernizacja.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

Mieszkańcy ul. Gronie od wielu lat borykają się z problemem dojazdów do swoich posesji usytuowanych przy tej drodze. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego ul. Gronie na całym jej odcinku to jest: od pętli do ul. Słonecznej w sołectwie Brzezinka posiada status drogi gminnej – publicznej i stanowi bardzo ważny komunikacyjny. Usytuowana w terenie górzystym oraz w bliskości kompleksu leśnego odgrywa ważną rolę dla okolicznych mieszkańców a także dla osób wędrujących w tym terenie szlakami górskimi. Wydzielenie pasa drogi i jej modernizacja pozwoli na zakończenie wieloletniego konfliktu między sąsiedzkiego. Droga o nazwie ul. Gronie przebiega w terenie nie zgodnie ze stanem prawnym, posiada fizycznie na gruncie bardzo wąską /około 200cm./ koronę o dużym nachyleniu – nie posiada jakiegokolwiek odwodnienia, co powoduje, że jakiekolwiek naprawy kruszywem w ramach remontów bieżących stają się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, że po każdych nawet niewielkich opadów zamienia się w błotniste kałuże ,co czyni drogę nie przejezdną dla pojazdów mechanicznych a także dla pieszych w tym dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły – odległość od siedlisk ludzkich do szkoły w Roczynach wynosi trzy k. zaś do szkoły na Brzezince około 1,5 k. Przejście tak dużym odcinkiem bo błotnistej mazi w tym po kałużach staje wprost nie do zniesienia i wymaga pilnego rozwiązania w celu poprawy warunków życia i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Wniosek Nr 5/RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie projektu modernizacji wraz, z oświetleniem drogi o nazwie ul. Leśna, na odcinku od ul. Podgórskiej w Roczynach z kontynuacją do zmodernizowanego odcinka w kierunku skrzyżowania ul. Graniczna biegnącej k/ posesji P. Matlaka – kontynuacja do skrzyżowania z ul. Graniczna G. z odgałęzieniem w kierunku północnym tj. siedlisk – osiem posesji / Pan Wojtek Bury, Pan Rajda i inni /, przyporządkowanych do ul. Topolowej.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

Gmina Andrychów przejęła na własność odcinki drogi o nieuregulowanym stanie prawnym – w terenie droga stanowi fizycznie jednolitą wystarczającą szerokość korony niezbędnej do modernizacji wraz z odwodnieniem. Przedmiotowa droga o nazwie j/w wraz z odcinkiem drogi w kierunku ul. Topolowej biegnącej k/ posesji P. W. Burego i/i , stanowi bardzo ważny układ komunikacyjny z uwagi na fakt, że łączy całą południowo - zachodnią część sołectwa Roczyny, na odcinku od ul. Podgórskiej i Topolowej – kontynuacja do drogi powiatowej ul. Bielskiej, przy granicy z wioską Czaniec - gmina Porąbka. Droga utwardzona jest kruszywem na całej długości i szerokości, stanowi jedyny dojazd do istniejących posesji oraz kompleksu leśnego. Ze względu na duże obciążenie ruchem kołowym wymagana jest jej modernizacja w ramach możliwości finansowych gminy Andrychów.


wniosek Nr 6/RS/ŻW/03/2018

Wniosek obejmuje: modernizacja fragmentu drogi gminnej publicznej, na odcinku od skrzyżowania k/ Pana Chrapkiewicza - ul. Graniczna G. w kierunku Pana Karkoszki i innych z odgałęzieniem do posesji Pana Romika – kontynuacja do skrzyżowania z ul. Leśna biegnącej k/ posesji P. Świdowskiego.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- droga o nazwie ul. Graniczna Górna stanowi bardzo ważny układ komunikacyjny w tej części sołectwa, na całym przedmiotowym odcinku utwardzona jest kruszywem – korona drogi jest bardzo nie stabilna a w okresie obfitych opadów zamienia się w błotniste głębokie kałuże, co stwarza zagrożenie i stwarza trudności w dostaniu się do domów zarówno w lecie jak i zimową porą – w przeważającej części roku jest nieprzejezdna i trudna do pokonania zwłaszcza dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły, kościoła a także do sieci sklepów oddalonych od siedlisk zamieszkania około trzy km.


Wniosek Nr 7 /RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje przejęcie na własność gminy Andrychów odcinka drogi będącej od dziesięcioleci we władaniu / wg planu zag. przestrzennego – kategoria KDD Nr 3699,1983 stanowiącej w terenie jeden ciąg komunikacyjny w dalszej kolejności stosownie do możliwości finansowych gminy modernizację na całym odcinku t/j. od posesji PP Fraś – kontynuacja do posesji PP Stachura i PP Byrski.

§ 2

Uzasadnienie wniosku

Przedmiotowa droga usytuowana jest w terenach zabudowy jednorodzinnej – stanowi jedyny dojazd do kilku posesji w tym do działek przeznaczonych wg planu zagospodarowania pod zabudowę klombową. Gmina Andrychów od dziesięcioleci dokonuje bieżących napraw wraz zimowym utrzymania całego odcinka ciągu komunikacyjnego.


Wniosek Nr 8/RS/ŻW/2018

§ 1

Wniosek obejmuje przejęcie na własność gminy drogi będącej od dziesięcioleci we władaniu gminy Andrychów /wg planu zagospodarowania – kategoria KDD Nr 973/1 /, w terenie stanowiącej jeden ciąg komunikacyjny w dalszej kolejności kompleksową modernizację z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

Przedmiotowa droga usytuowana jest na odcinku od ul. Zarzeczna w kierunku zachodnim, fizycznie stanowi jedyny dojazd do istniejących posesji w tym do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną – klombową oraz do kompleksu leśnego i działek gminnych tzw. Sosiny. Droga na bieżąco utrzymywana jest w raz z odśnieżaniem przez gminę Andrychów.


Wniosek Nr 9/RS/ŻW/2018

§ 1

Wniosek obejmuje przejęcie na własność gminy drogi będącej od dziesięcioleci we władaniu gminy Andrychów, / wg planu zagospodarowania kategoria KDW Nr 1467 i 1468 w terenie stanowiących jako całość dojazd do kilku posesji w tym do terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz zabudowań gospodarstw rolnych.

§ 2

Uzasadnienie wniosku

Przedmiotowe drogi znajdują się od dziesięcioleci w całości 1/1 we władaniu gminy Andrychów – stan prawny tych dróg jest nieuregulowany , gmina ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem zimowym w tym odśnieżanie. Uregulowanie stanu prawnego przez domniemanych następców prawnych we współwłasności tychże działek stanowiących w terenie drogi dojazdowe jest ze względu na upływ czasu bardzo trudne a nawet niemożliwe w obecnie istniejącym stanie prawnym- duża ilość potencjalnych spadkobierców – uczestników uniemożliwia uregulowanie stanu prawnego na ścieżce K.C. Uwzględniając potrzeby mieszkańców zgłaszających we wnioskach na zebraniach wiejskich oraz pokierowanych do urzędu miejskiego , w tym do sołtysa i rady sołeckiej w zakresie rozwiązania problemu związanego ze stanem prawnym w/w dróg dojazdowych – kategoria wg planu zagospodarowania KDW Nr 1468,1467 . Rada Sołecka pismem RS/ Z.W. /01 /2018 wnosi o podjęcie wszelkich starań w zakresie przejęcia w/w dróg na własność gminy w dalszej kolejności opracowanie kompleksowego projektu modernizacji całego węzła komunikacji w/ osiedlowej, tej części sołectwa Roczyny. Droga będąca przedmiotem wniosku stanowi jedyne alternatywne rozwiązanie z uwagi na fakt, iż część działki gminnej posiada bezpośrednie połączenie na łuku z drogą powiatową – ul. Bielską , taki stan rzeczy stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników zarówno dla pieszych jak i pojazdów mechanicznych

Wniosek Nr 10/RS /ŻW /2018

§ 1

Wniosek obejmuje uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w jej końcowym fragmencie tj. od ulicy Wiedeńskiej w kierunku drogi powiatowej - łączącej dwa sołectwa - Roczyny z Brzezinką /droga przebiega k/ posesji P. Zygmunta Janika i innych/. W dalszej kolejności wykonanie projektu i modernizację nawierzchni drogi na odcinku od ul. Wiedeńskiej do drogi powiatowej - ul. Słonecznej usytuowanej w centrum sołectwa Brzezinka.

§ 2

Uzasadnienie wniosku

- droga gminna na całym odcinku tj. od ul. Wiedeńskiej w Roczynach w kierunku Brzezinki stanowi mobilny układ dróg dojazdowych pomiędzy sołectwami a także jedyny dojazd do istniejących od dziesięcioleci posesji, zarówno po stronie Roczyn jak i Brzezinki. Końcowy fragment drogi przebiega nie zgodnie z istniejącym stanem prawnym w tym na odcinku około 120mb.całkowicie po terenie prywatnym / właściciel nieznany z imienia i nazwiska/. W związku z tym, że przedmiotowa droga stanowi strategiczne i bardzo ważne uzupełnienie w zakresie dróg lokalnych, poprawiających znacznie mobilność komunikacyjną , komfort jazdy oraz stan bezpieczeństwa, konieczne jest poprzez przejęcie na własność gminy odcinka drogi prywatnej ,co pozwoli na wykonanie projektu i kompleksowego remontu drogi ważnej dla obu sołectw w tym dla gminy Andrychów .


Wniosek Nr 11/ RS / ŻW/2018

§ 1

Wniosek obejmuje kompleksowy remont nakładki asfaltowej ul. Kwiatowej na odcinku od skrzyżowania k/ Pana Przystała - kontynuacja do skrzyżowania k/posesji PP Więcka i/innych. Modernizacja wraz z kompletnym odtworzeniem systemu istniejącego odwodnienia wraz z przylegającymi do korpusu drogi zjazdami oraz przepustami. Wniosek mieszkańców ul. Kwiatowej.

§ 2

- uzasadnienie wniosku

Mieszkańcy ul. Kwiatowej , Zarzecznej i Ogrodniczej od wielu lat zgłaszają konieczność generalnego remontu drogi będącej przedmiotem wniosku . Nakładka asfaltowa jest w bardzo w złym stanie technicznym – nie spełnia wymogów ustawowych w rozumieniu przepisów o drogach gminnych – publicznych, co roku remontowana ,zaś po każdej zimie stan nawierzchni się pogarsza utrudniając tym samym z niej korzystanie. Należy nadmienić ,że w/w ulica jest gęsto zaludniona i zabudowana budynkami mieszkalnymi ,zarówno po jednej jak drugiej stronie – stąd konieczność przeprowadzenia pilnego remontu. Ponadto zły stan drogi uniemożliwia uruchomienie komunikacji publicznej a także prywatnej typu BUS na całym odcinku tj. od ul. Bielskiej przez Zarzeczną , Ogrodniczą – kontynuacja do Bielskiej w kierunku Andrychowa. Wniosek Mieszkańców jest zasadny ,załatwienie stosownie do możliwości finansowych gminy w czasookresie inkryminowanym objętym wnioskiem.


Wniosek Nr 12 /RS/ŻW/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wyburzenie wiaty metalowej, budowę sanitariatów na cmentarzu komunalnym w Roczynach.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- cmentarzem komunalnym w Roczynach administruje ZGK Andrychów, na terenie cmentarnym posadowiona jest stara blaszana mocno sfatygowana wiata – dawna chłodnia, oraz sanitariaty w bardzo złym stanie ,nie spełniające jakichkolwiek warunków sanitarnych zarówno w porze letniej jak i zimowej. Rada Sołecka w sierpniu 2016 roku zwróciła się pismem do administratora celem rozwiązania niezwłocznie przedstawionego w piśmie zagadnienia bowiem skorzystanie z tego przybytku cywilizacyjnego jest całkowicie nie możliwe, ze względu na istniejący stan rzeczy w tychże ubikacjach. Stara wiata jest obecnie nikomu niepotrzebna należy ją rozebrać a w miejscu usytuować sanitariaty wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji.


Wniosek Nr 13 /RS / ŻW /03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ul. Bielskiej na odcinku od istniejącego do Granicy z Czańcem.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- ul. Bielska w Roczynach jest drogą powiatową, bardzo niebezpieczną, z uwagi na duże obciążenie ruchem kołowym – stanowiącym codziennie olbrzymie zagrożenie dla mieszkańców a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży uczęszczającej codziennie do szkoły. Mieszkańcy Roczyn od wielu lat składają wnioski na zebraniach wiejskich w tym do sołtysa a także składają żądanie wniosku do Urzędu Miejskiego w Andrychowie – na razie bezskutecznie. Rada Sołecka oraz mieszkańcy tej ulicy wnioskują do UM o ponowienie petycji w tej sprawie w starostwie powiatowym.


Wniosek Nr 14/RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje odcinek ul. Dolnej oraz Sadowej – kontynuacja od Ogrodniczej k/ Pana Gwizdalskiego w kierunku Pani Krystyniak z wylotem do Ogrodniczej k/ Pana J. Walczaka

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- droga gminna kategorii KDd usytuowana jest w strefie zabudowy klombowej, spełnia bardzo ważny dla mieszkańców szlak komunikacyjny. Przedmiotowy fragment drogi wymaga pilnej modernizacji gdyż stan techniczny nie odpowiada kategorii dróg gminnych- publicznych. Nakładka asfaltowa wykonana w latach 70-tych jest w bardzo w złym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu jej użytkowników a ponadto brak kompleksowego odwodnienia sprzyja jej degradacji – istniejący asfalt jest mocno spękany , odrywa się płatami od podłoża powodując zagrożenie zarówno dla pieszych jak i kierowców pojazdów mechanicznych. Wniosek mieszkańców w/w ulicy zasługuje na uznanie i w miarę możliwości finansowych gminy kompleksową modernizację całego fragmentu wymienionego we wniosku.


Wniosek Nr 15/ RS/ŻW/03/2018

Wniosek obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - na odcinku od ul. Bielska - parkanu cmentarza komunalnego w Roczynach

§ 1

Uzasadnienie wniosku:

- odcinek drogi ul. Szkolna w Roczynach jest znacznie obciążona ruchem kołowym w tym pieszych, korona w/w drogi jest bardzo wąska i mocno sfatygowana zębem czasu. Na odcinku od ul. Bielskiej – kontynuacja w kierunku cmentarza, pobocze drogi od strony cmentarza służy jako fragment wymijania dla pojazdów mechanicznych, zaś dla pieszych spełnia rolę chodnika, co dodatkowo stwarza zagrożenie dla jej uczestników a szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej, która codziennie przemierza ul. Szkolną w kierunku ul . Wiedeńskiej. Droga usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza , co dodatkowo utrudnia korzystanie z tego fragmentu zwłaszcza podczas konduktów pogrzebowych. Pomimo częstego remontu materiałami typu kruszywo powstają głębokie ubytki w strukturze a podczas opadów atmosferycznych tworzą się kałuże uniemożliwiające pieszym poruszanie się poboczem.


Wniosek Nr 16 /RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje modernizację fragmentu drogi gminnej publicznej KDD - ul. Szkolna w Roczynach na odcinku od Ośrodka Zdrowia w kierunku ul. Zarzecznej.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- droga gminna publiczna kategorii KDD spełnia bardzo ważny łącznik pomiędzy ul. Bielską i ul. Zarzeczną. Stan techniczny nakładki asfaltowej, na całym odcinku wymaga pilnego kompleksowego remontu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Droga usytuowana jest w terenie o znacznym nachyleniu, co dodatkowo stwarza zagrożenie dla jej uczestników. Przeprawa – mostek na cieku wodnym Roczynka wymaga pilnego remontu – budowany był w latach 60-tych ubiegłego wieku, obecnie nie spełnia żadnych parametrów bezpieczeństwa dla uczestników ruchu pieszego oraz dla pojazdów mechanicznych.


Wniosek Nr 17/RS/ŻW/03/2018

§ 1

Wniosek obejmuje poprawę mobilności komunikacyjnej na odcinku sołectwo Roczyny Andrychów Osiedle Górnica poprzez wykonanie fragmentu drogi oraz przepustu na cieku wodnym Bulówka przebiegającym w pobliżu przepompowni ścieków komunalnych usytuowanej bezpośrednio przy ul. Konstytucji 3-go Maja a po stronie Roczyn przy ul. kwiatowej.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- wioska Roczyny, jej północna strona o klombowej zabudowie i dużym zaludnieniu usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Andrychowa oraz wioski Bulowice. Sołectwo od ul. Konstytucji 3 –go Maja dzieli potok Bulówka uniemożliwiający obecnie przedostanie się na osiedle Górnica. Rozwiązanie komunikacyjne będące przedmiotem sprawy poprawiłoby w znacznym stopniu warunki przemieszczania oraz bezpieczeństwa mieszkańców tej części wioski a co za tym idzie także bliskość do ciągów komunikacyjnych komunikacji publicznej tj. PKS, MKS, PKP. Należy podkreślić, że mieszkańcy tej części sołectwa nie mogą obecnie korzystać z jakiejkolwiek komunikacji publicznej z uwagi na zbyt duże oddalenie ciągów komunikacyjnych od istniejącej infrastruktury drogowej. Do zrealizowania wniosku spełniającego oczekiwania mieszkańców niezbędne jest wykonanie przepustu na cieku wodnym wymienionym we wniosku oraz nie wielkiego odcinka drogi / około 150mb / łączącego ul. Kwiatową , Ogrodniczą ,Zarzeczną z nowo wybudowaną ul. Konstytucji 3-go Maja. W uzasadnieniu należy wskazać na fakt, że obecnie mieszkańcy przemieszczają się po działkach prywatnych, nie mających statusu drogi publicznej, ten stan rzeczy nie pozwala na normalne i spokojne funkcjonowanie w tej części wioski a także na dalszy jej rozwój. Tereny o których mowa znajdują się w obszarze zabudowy mieszkalnej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.


Wniosek Nr 18/RS/ŻW/2018

§ 1

Wniosek obejmuje wykonanie modernizacji dróg gminnych wraz z oświetleniem kategorii KDW usytuowanych prostopadle do ul. Wiedeńskiej w kierunku cieku wodnego Bulówka w Roczynach tzw. Sięgniki oraz drogi posiadające nazwy ulic usytuowane na odcinku - od ul. Wiedeńskiej w kierunku ul. Bielskiej kategorii KDD.

§ 2

Uzasadnienie wniosku:

- drogi gminne graniczące bezpośrednio z ul. Wiedeńska – kategoria KDW , usytuowane w kierunku cieku wodnego Bulówka oraz w kierunku ul. Bielskiej nie posiadają operatów katastralnych w terenie stanowią dojazd do posesji o klombowej zabudowie. Wymienione drogi stanowiące przedmiot wniosku posiadają bardzo zły stan nawierzchni o strukturze żwirowo – gruntowej, są bardzo wąskie i nie posiadają żadnego odwodnienia w rozumieniu przepisów o drogach gminnych publicznych. Mieszkańcy na co dzień korzystający z w/w dróg od wielu lat na zebraniach wiejskich w tym bezpośrednio u sołtysa składają wnioski w zakresie poprawienia ich stanu technicznego, ponadto wszystkie te drogi nie posiadają ani jednej lampy oświetlenia ulicznego. Sięgniki ul. Wiedeńskiej w czasie pory deszczowej zamieniają się w grzęzawisko , iż nie posiadają jakiejkolwiek podbudowy, za wyjątkiem niewielkiej warstewki żwiru i kruszywa naniesionych na skutek bieżących corocznych napraw. Drogi gminne Kategorii KDW znajdujące się w zakresie drogi powiatowej ul. Bielskiej oraz ul. Wiedeńskiej o nazwie: Rumiankowa, Bławatkowa ,Lawendowa, Konwaliowa oraz Makowa znajdują się w terenie działek budowlanych, częściowo są już zabudowywane przez ich właścicieli w terenie stanowią łączniki ulicy Wiedeńskiej z ul. Bielską.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Sołtys wioski Roczyny Władysław Żydek

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

`, 30.03.2018 19:03

"piękny plan dla Roczyn dużo będzie się działo" ................... Coś mi to przypomina........AHA.......... "Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki.......” Donald T.

abcabc, 30.03.2018 18:08

piękny plan dla Roczyn dużo będzie się działo

igor102, 30.03.2018 15:54

te,kapuś z Roczyn ...zamiast kłamać łopata do łapy i do roboty !!!

`, 30.03.2018 14:54

A co to się stało że żaden troll nie pisze tekstu typu "pisiorom to nic nie pasuje" ??? .............. :-)

Jeremiasz, 30.03.2018 12:16

Po co na remont dróg? Trzeba zbierać forsę na basenik, halę sportową i inne fantastyczne pomysły.