Burmistrz podzielił dotacje. Kto i ile dostanie?

, Gospodarka, Wiadomości, 19.01.2021 11:30,
W magistracie w Andrychowie podzielono fundusze zarezerwowane w budżecie gminy m.in. na kluby sportowe i stowarzyszenia. Kto dostał najwięcej?
Burmistrz podzielił dotacje. Kto i ile dostanie?
Co roku w budżecie miasta są pieniądze zarezerwowane na różne z programy z dziedziny sportu i kultury. Trzeba napisać wniosek i wystąpić o dotacje. Potem w urzędzie dzielą pieniądze.

Najwięcej pieniędzy pójdzie do klubów sportowych: MKS Andrychów dostanie 300 tys. zł. AKS Beskid Andrychów - 100 tys. zł, czyli znacznie mniej niż w poprzednich latach.

OGŁOSZENIE Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2021”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2021r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2021r. ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2021r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestra z tradycją”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:


Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie - „ Bajkoterapia – lekiem na dziecięce lęki w Andrychowie ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci młodzieży szkolnej Gminy Andrychów w 2021 roku ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach - „ Magiczne gotowanie czyli kulinarnia”
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Śladami naszej historii””
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze zwiedzaj i podziwiaj ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 717,66 zł.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach - „ Turystyka aktywna ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach - „ Turystyczny Beskid Mały ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 960,00 zł.

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą z Roczyn ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2021 – Harcerskie życie urok ma ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „ VI Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja Profuturo w Sułkowicach – „Zima w Teatrze”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – :"Cuda Gminy Andrychów”- z perspektywy dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej"
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Memo” w Roczynach - „ Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach - „Dzień Ułana”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie - „Dzielimy się sztuką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Pamiątka dla pokoleń”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Nowe, inne życie ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie - „Z Promyczkiem w przyszłość 2021”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło osiemnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:


Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach - „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Piłka ręczna”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach - „V Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach - „Tenis stołowy w naszej gminie”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie - „Wspieranie i aktywizacja sportu poprzez szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie - „ Moja pierwsza liga”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie - „ Klub pływacki „UKS Czwórka Andrychów””
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach - „Piłka nożna na wsi”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku - „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach - „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie - „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie - „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie - „Kultura sportowa”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 100 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie - „II PHŁ Inwałd Półmaraton”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA TOP Puchar Polski OYAMA PFK w Kumite”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach - „Zdrowo i sportowo 2021”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie - „Sportowo w Promyczku”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie - „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

źródło: UM Andrychów

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy