Próba ratowania sytuacji finansowej gminnej spółki czy prawa rynku?

, Gospodarka, Wiadomości, 05.06.2019 18:50, PG
Koszenie traw w Andrychowie wzbudza sporo emocji. W tej sprawie zwróciły się do nas lokalne firmy
Próba ratowania sytuacji finansowej gminnej spółki czy prawa rynku?

Od kilku tygodni interesujemy się tematem związanym z koszenia traw, podcinaniem drzew czyli ogólnie pojętym utrzymaniem zieleni na terenie miasta Andrychowa i sposobem w jaki magistrat wybiera firmy zajmujące się tymi czynnościami.

Okazuje się, że ostatnio wszystkie tego typu przetargi wygrywa andrychowski Zakład Gospodarki Komunalnej, choć o zamówienie ubiegają się też inne firmy.

Mowa tutaj o przetargach dotyczących utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy, bieżącego utrzymania zieleni, bieżącego utrzymania czystości i porządku i to wszystko na bieżący rok. Czy to jakaś forma ratowania sytuacji finansowej tej gminnej spółki?

Inne firmy z gminy Andrychów specjalizujące się w utrzymaniu zieleni zaniepokojone tym faktem, zgłosiły się do nas z obawami, jakoby przetargi rozpisywane były konkretnie tylko "pod jedną firmę", czyli gminną spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej.

Niektóre sprzęty, których wymaga urząd do koszenia traw – według innych firm zajmujących się tym tematem – nie są niezbędne. W sąsiednich Kętach czy Bielsku - Białej nie są one wymagane. Przykładem jest choćby wymagany w przetargu w Andrychowie "samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5,5t". Niektóre mniejsze firmy nie posiadają takiego pojazdu, co ich dyskwalifikuje. - Po co taki pojazd do wywiezienia skoszonej trawy? - zastanawia się jeden z przedsiębiorców.

Długo czekaliśmy na odpowiedź urzędu w sprawie naszych pytań. Otrzymaliśmy ją dokładnie 31 maja i w ten sam dzień, dziwnym trafem, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu kolejnego już przetargu związanego z zielenią pn. :„Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w roku 2019", który wygrała firma „Eskalibur” z Andrychowa, pokonując tym samym ZGK. Przypadek? Być może.

Sprawa zatem się „rozmyła”. Magistrat pokazał, że nie tylko gminna spółka wygrywa tego typu przetargi. Coś jednak jest nie tak, jeśli firmy z Andrychowa wygrywają przetargi w okolicznych miejscowościach, a nie mogą w swoim mieście. Dopiero gdy sprawą zainteresowały się media sytuacja się odwróciła.

xxx

Poniżej odpowiedzi, które otrzymaliśmy z magistratu:

1) W jakim celu jest potrzebny samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5,5 t, podnośnik sam. o wysięgu min. 16 m czy zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 litrów? Przedmioty te pochodzą ze specyfikacji do przetargu pod nazwą: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”, którego jeszcze nie rozstrzygnięto. Dla porównania przesyłam w załączniku analogiczną specyfikację z przetargu na „Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2019 r.” Tam przetarg wygrała firma z Andrychowa i nie ma w nim zawartych ww. przedmiotów (str.7).

Dodajmy, że inne tego typu przetargi w gminie Andrychów wygrał ZGK:

- „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”;

- „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” w ramach zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni wraz z ukwieceniem na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”;

- „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” w ramach zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni wraz z ukwieceniem na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”.

ODP. Zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych, prowadzonych przez Urząd Miejski w Andrychowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza Referat Zamówień Publicznych ale na wniosek Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Przez proporcjonalność warunku w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji, brak nadmierności.

Warunki opisane w przetargu nieograniczonym pn.: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” nie były nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił niezbędny sprzęt, który powinien posiadać lub którym powinien dysponować Wykonawca.

Zdaniem Zamawiającego wymagany sprzęt jest typowy i standardowy przy realizacji tego typu prac tj. m.in.:

• samochód samowyładowczy o ładowności co najmniej 5,5t niezbędny do transportu m. in. ściętego drewna, wywozu trawy;

• podnośnik samochodowy o wysięgu min. 16 m - wymóg wynika z faktu że, wycinka drzew musi być wykonywana z jezdni drogi, co zabezpieczy przed ewentualnym zniszczeniem pobocza drogi, rowu czy też elementy betonowe typu korytka , płyty ażurowe zlokalizowane w pasie drogowym, wysokość jest dostosowana do przeciętnej wysokości drzew w pasach drogowych podlegających wycince,

• Zamawiający wymaga pielęgnacji posadzonych drzew w okresie 3-ch lat w celu zachowania żywotności , co jest związane głównie z podlewaniem nowo posadzonych drzew stąd wymóg posiadania zbiornika na wodę o poj. 1000 litrów, jest to standardowy typowy powszechnie używany do transportu wody zbiornik.

Wykonawca (firma) może w celu potwierdzenia warunków, o których mowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ponadto, Wykonawca (firma) zawsze, może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdy taki wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany.

W ogłoszonych przetargach, żadna firma specjalizująca się w utrzymaniu zieleni nie zgłosiła zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie wpłynęły żadne zapytania ani prośby o zmianę zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na ogłoszony w dniu 15.05.2019 r. przetarg nieograniczony pn.: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” do dnia 23.05.2019 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

- cena oferty: 162.574,56 zł brutto

- termin wykonania zlecenia cząstkowego: 20 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia

2. Przedsiębiorca Włodzimierz Gacur

„ESKALIBUR” Włodzimierz Gacur

ul. Konstytucji 3 Maja 67

34-120 Andrychów

- cena oferty: 133.693,20 zł brutto

- termin wykonania zlecenia cząstkowego: 20 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę: 117.000,00 zł brutto.

Jak widać powyżej na przetarg nieograniczony pn.: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” oprócz ZGK Sp. z o.o. ofertę złożyła również inna firma z Andrychowa i będą one rozpatrywane pod kątem warunków wskazanych w specyfikacji.

2) Dlaczego w przetargu: „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” w ramach zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni wraz z ukwieceniem na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” wygrała spółka ZGK, mimo że druga firma startująca złożyła niższą cenowo ofertę. W załączniku przesyłam informację z otwarcia ofert.

ODP. Na ogłoszony w dniu 08.12.2018 r. przetarg nieograniczony pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” w ramach zadania pn.: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni wraz z ukwieceniem na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” do dnia 17.12.2018 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorcę Joannę Powroźnik

Drewlinek Joanna Powroźnik

ul. Szewska 42 A

34-120 Andrychów

- cena oferty brutto: 89.255,00 zł

- czas reakcji od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonania usługi o charakterze „interwencyjnym” wynosi 1 godzinę

- czas reakcji od momentu wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonania usługi mechanicznego ścinania drzew będącej przedmiotem zamówienia wynosi do 1 dnia roboczego

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Batorego 24

34-120 Andrychów

- cena oferty brutto: 100.494,00 zł

- czas reakcji od wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonania usługi o charakterze „interwencyjnym” wynosi 3 godziny

- czas reakcji od momentu wystąpienia zgłoszenia do momentu rozpoczęcia wykonania usługi mechanicznego ścinania drzew będącej przedmiotem zamówienia wynosi do 2 dni roboczych

Takie informacje pojawiły się w informacji z otwarcia ofert, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Członkowie Komisji Przetargowej sprawdzili oferty i dokonali następujących czynności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

Ø oferta nr 1 została poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.), gdyż zawierała omyłki zakwalifikowane jako oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Wykonawca, błędnie skalkulował poszczególne pozycje w kalkulacji nr 1 co w konsekwencji zmieniło łączną wartość oferty, wymienioną w kalkulacji szczegółowej.

Ø oferta nr 2 została poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) gdyż zawierała inną omyłkę zakwalifikowaną jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca błędnie wpisał łączną wartość oferty w pkt. 1 formularza oferty poprzez zsumowanie kosztów łącznych kalkulacji nr 1 z kosztami łącznymi kalkulacji szczegółowej przez co podwoił wartość zamówienia.

W związku z powyższym zmianie uległy ceny ofertowe brutto w złożonych ofertach:

1. Przedsiębiorcy Joanny Powroźnik, Drewlinek Joanna Powroźnik, ul. Szewska 42 A, 34-120 Andrychów

- cena oferty brutto: 90 041,93 zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

- cena oferty brutto: 50 247,00 zł

Po dokonaniu oceny ofert na podstawie kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najwięcej punktów otrzymała oferta nr 2 złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów.

Reasumując, w informacji z otwarcia ofert została podana cena oferty ZGK Sp. z o.o. odczytana przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w dniu otwarcia ofert tj. w dniu 17.12.2018 r.

Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) niezwłocznie zamieścić na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

Dopiero po czynności otwarcia ofert wszystkie oferty są badane pod kątem przesłanek odrzucenia ofert, m.in. sprawdza się, czy oferta zawiera omyłki.

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: kontakt@mamNewsa.pl

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Keson, 07.06.2019 04:47

Nie rozumiem jak firma Powroznik bedzie interweniowac w czasie 1h, przeciez wykoncza ja kary umowne

oshin22, 06.06.2019 08:52

Nie trzeba siać negatywnej propagandy. ZGK samo zapracowało sobie na swoją opinie będą mentalnie dalekoooo za warunkami rynkowymi.

DobraZmiana , 05.06.2019 22:22

Ja w tym nic zlego nie widze ze wspierana jest firma Zgk z Andrychowa. Widzac firmy jednoosobowe ktore startuja w przetargu bez duzej ilosci sprzetu i ludzi to sie nie dziwcie ze wygrywa zgk.

DobraZmiana , 05.06.2019 21:13

Ja w tym nic zlego nie widze ze wspierana jest firma Zgk z Andrychowa. Widzac firmy jednoosobowe ktore startuja w przetargu bez duzej ilosci sprzetu i ludzi to sie nie dziwcie ze wygrywa zgk.

1a9b8c5d, 05.06.2019 21:12

proponuję aby panowie z mam newsa nie siali negatywnej propagandy wobec ZGK pisząc rzeczy delikatnie mówiąc mijające się z prawdą i nie piszą jak to inne tzw firmy prywatne wygrywają przetargi w gminie Andrychów , nie płacąc w Gminie podatków , zatrudniając na lewo pracowników , wykonując byle jak zlecone prace , ZGk też przegrywa przetargi z tymi pseudo firmami i jakoś nikt w mam newsa nie płacze nad zgk , które ma w swych kosztach między innymi utrzymanie basenu miejskiego, składowiska i temu podobne z których to kosztów ochoczo korzystają wszyscy tak płaczący nad małymi firemkami nic nie wnoszącmi do gminy , tylko chcącymi pobierać profity. widzę że okrągły stół ma sie dobrze

rafik, 05.06.2019 20:17

Ogólnie wiadomo że ZGK zalatuje trupem.