reklama

W magistracie rozdzielono dotacje dla klubów i stowarzyszeń na 2023 rok

, Polityka, Wiadomości, 16.01.2023 10:39,
Kto i ile otrzymał?
W magistracie rozdzielono dotacje dla klubów i stowarzyszeń na 2023 rok

To zawsze budzi emocje wśród osób działających w klubach i stowarzyszeniach. Co roku w budżecie miasta są pieniądze zarezerwowane na różne z programy z dziedziny sportu i kultury. Trzeba napisać wniosek i wystąpić o dotacje. Potem w urzędzie dzielą pieniądze, w sumie kilkaset tysięcy złotych.

Tym razem wśród klubów sportowych najwięcej – aż 300 tys. zł – dostał siatkarski MKS Andrychów. 220 tys. dostał piłkarski Beskid Andrychów. To kwoty identyczne, jak rok temu.

Poniżej zestawienie (za stroną magistratu):

Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2023 r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2023 r. ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2023 r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

-----------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Pałac Bobrowskich dla Małych i Dużych ! Edukacyjna gra miejska dla Rodzin oraz młodzieży szkolnej wraz z dedykowaną publikacją ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Magiczne gotowanie”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Andrychów w 2023 roku ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

--------------------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie -„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie””
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Spotkajmy się razem”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie -„Sportowo aktywny senior”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

--------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XIV Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 500,00 zł.

Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „51 Wiosenny Rajd Turystyczny”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach -„Turystyka aktywna”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

------------------------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą Dętą OSP Roczyny”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 14 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „VIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2023 – Zagraj z nami, harcerzami”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Doceńmy co nasze”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

c) „ Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęły 2 oferty:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Fotografie opowiadają historię. Archiwizacja, dokumentacja i publikacja zgromadzonego materiału”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja „Memo” w Roczynach – „Archiwum Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

--------------------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 66 970,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „Nowe, inne życie”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 95 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem w przyszłość 2023”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

------------------------------------------------------

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
termin realizacji: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło czternaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 29 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 39 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 220 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Dziś trenuje by jutro być silniejszym ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – „Tenis stołowy w naszej gminie”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „VII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2023 Śladami – Wojciecha Wojdaka ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER w Dąbrowie Górniczej – „Bike Atelier MTB Maraton”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływaj na zdrowie 2023”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku 2023”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Letnia Spartakiada 2023”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Świąteczna akcja artystyczna”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.


źródło: UM Andrychów

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy