"Prace na osuwiskach nad Jeziorem Mucharskim – pytania i odpowiedzi

Obecnie, to jedno z priorytetowych zadań, które realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Po co to robimy?

Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla PGW Wody Polskie. Wykonanie zabezpieczeń ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów, zabudowań oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wokół Jeziora Mucharskiego. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią.

Prace te nie są wymysłem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie…

Potrzebę wykonania zabezpieczeń potwierdzają badania informujące, iż na tych obszarach, w stokach wzgórz w Karpatach Fliszowych częste jest zjawisko występowania ruchów masowych, które potęgowane są przez intensywne opady powodujące wezbrania wód gruntowych i wód powierzchniowych w rzekach i potokach. Przykładem jest rok 2010, gdy zarejestrowano nasilenie się ruchów mas gruntowych na stokach w czasie majowych, ulewnych opadów deszczu.

Osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażają stabilności gruntów na terenie stanowiącym brzeg zbiornika Mucharskiego i zostały zarejestrowane jako czynne osuwiska wymagające zabezpieczenia przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Obniżenie piętrzenia Zbiornika Świnna Poręba

Roboty na osuwiskach wymagają czasowego obniżenia piętrzenia do rzędnej 295,00 m n.p.m. Poziom ten osiągnięto w dniu 30.06.2019r.

Wykonawca rozpoczął prace budowlane, które będą trwały 9 miesięcy. Po zakończeniu robót zbiornik zostanie ponownie spiętrzony do poziomu 305,50 m n.p.m.

Ponowne napełnianie zbiornika zaplanowano na I kwartał 2020 r., które potrwa aż do osiągnięcia rzędnej 305,50 m n.p.m. Na czasokres tego procesu niebagatelny wpływ będą ponownie mieć warunki atmosferyczne i hydrologiczne na terenie zlewni powyżej zbiornika.

Gospodarka rybacka na terenie Zbiornika Świnna Poręba, a obniżenie piętrzenia zbiornika

Zabezpieczenie zasobów ryb na terenie zbiornika monitorowane jest na bieżąco przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką, a jeśli wymaga tego sytuacja wykonywane są przerzuty ryb z wyrobisk pożwirowych do koryta Skawy.

W dniu wczorajszym, tj. 15 lipca pracownicy gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie po raz kolejny dokonali wizji lokalnej w terenie. Sprawdzili ponad 200 ha obszar, na którym nie znaleźli śniętych ryb.

Zasadność zarybiania zbiornika w sytuacji obniżania poziomu wody

Każdorazowe zarybienia zbiornika wykonywane są zgodnie z operatem rybackim dla obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, a wielkość materiału zarybieniowego weryfikowana jest na bieżąco w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Tegoroczne zarybienia wykonywano w tzw. basenie mucharskim (rejon zapory –Świnna Poręba- Brankówka-Mucharz), czyli w tej części zbiornika, która obecnie nadal funkcjonuje. Celem zarybień jest wzbogacenie naturalnych populacji oraz niedopuszczenie do powstawania braków niektórych roczników ryb drapieżnych. Zarybienia obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba są prowadzone systematycznie od 2007 roku. Tego typu zabiegi to typowa procedura dla zbiorników zaporowych w początkowej fazie istnienia.

Bezzasadne są zatem twierdzenia pojawiające się w prasie i na portalach społecznościowych, a podważające celowość zarybiania.

Śmieci na dnie jeziora

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie systematycznie dba o czystość wokół zbiornika. W związku jednak z zaistniałymi okolicznościami (prace na osuwiskach) RZGW w Krakowie zorganizuje niezwłocznie akcję sprzątania śmieci z okolic zbiornika i z dna Jeziora Mucharskiego.

Do akcji zostaną zaproszone okoliczne samorządy. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uprzątniemy wszelkie odpady z dna i brzegów zbiornika"