reklama

Wkrótce rusza rekrutacja do przedszkoli w gminie Andrychów

MAGAZYN, Wiadomości, 25.01.2023 13:26,
W tym roku wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych?
Wkrótce rusza rekrutacja do przedszkoli w gminie Andrychów
Władze Andrychowa ogłosiły rekrutację do 13 przedszkoli samorządowych na nowy rok szkolny. Zamieszczamy komunikat w tej sprawie:

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

 1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
 2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
 3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
 4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
 5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
 6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
 7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
 8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
 9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
 10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
 11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
 12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
 13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek o przyjęcie kandydata, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 10.03.2023 r. w godzinach pracy przedszkola ( system elektroniczny działa do godziny 15:00, wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć najpóźniej do 10.03.2023r. w godzinach pracy przedszkola ! ). Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 30.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 07.04.2023 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 14.04.2023 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 35/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych27.02.2023 r.-10.03.2023 r.29.05.2023 r. – 02.06.2023 r.


2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
27.02.2023 r. – 15.03.2023 r.29.05.2023 r. – 09.06.2023 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.03.2023 r.14.06.2023 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
30.03.2023 r. – 07.04.2023 r.14.06.2023 r. –

23.06.2023 r.

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
14.04.2023 r.27.06.2023 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone:

– na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęciePunkty
Kryteria główne
Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności kandydata50
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
50
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
50
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
50
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
50
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
50
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
50

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp.KryteriumIlość punktówDokument potwierdzający kryterium
1.Wiek dziecka: 6 lub 5 lat20Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą
5Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych)
4Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
3Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5.
Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole
2Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
6.
Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach
1Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie –

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

Lp.Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
1.Zapisy dzieci do przedszkola27.02.2023 r. godz. 09:0010.03.2023 r. godz. 15:00
2.
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
30.03.2023 r. godz. 09:0030.03.2023 r. godz. 15:00
3.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
14.04.2023 r. godz. 09:0019.04.2023 r. godz. 17:00
W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
4.Zapisy dzieci do przedszkola29.05.2023 r. godz. 09:0002.06.2023 r. godz. 15:00
5.
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
14.06.2023 r. godz. 09:0014.06.2023 r. godz. 15:00
6.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
27.06.2023 r. godz. 09:0027.06.2023 r. godz. 17:00



źródło: UM Andrychów

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy