reklama
reklama

Straż Miejska w Andrychowie zatrudni

MAGAZYN, Na sygnale, Wiadomości, 14.06.2024 10:26,
Jakie trzeba spełnić wymagania?
Straż Miejska w Andrychowie zatrudni
Straż Miejska w Andrychowie ogłosiła nabór na wolne stanowisko - aplikanta w Straży Miejskiej. Wymagania nie są zbyt wygórowane. Trzeba cieszyć się nienaganną opinią, nie można posiadać kryminalnej przeszłości.

Straż Miejska oferuje pracę od poniedziałku do niedzieli, wedle ustalonego harmonogramu.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o naborze:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej w Andrychowie – w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 21 lat,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5. nienaganna opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym – sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej - telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania dodatkowe:

1. prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat lub kategorii A i B,
2. uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
3. dodatkowym atutem będzie posiadanie ukończonego szkolenia podstawowego dla strażników,
4. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o strażach gminnych, o ochronie danych osobowych, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
5. posiadanie dodatkowych uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego,
6. biegła znajomość komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
7. znajomość problematyki bezpieczeństwa i porządku,
8. umiejętność pracy w zespole,
9. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych,
10. dobra znajomość topografii miasta i gminy,
11. dyspozycyjność,
12. zdolność zapamiętywania i kojarzenia faktów i zjawisk,
13. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferujemy:

- miejsce: Straż Miejska w Andrychowie, ul. Rynek 10,
- wymiar czasu pracy: pełny etat,
- czas pracy: od poniedziałku do niedzieli, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez Komendanta,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że w przypadku zatrudnienia strażnika po raz pierwszy – na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.

Informacja o wskaźniku

W miesiącu maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

reklama
News will be here

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

drugi, 14.06.2024 13:24

wszystko jest szykowane dla kogoś, nie bądźcie naiwni. na redaktora naczelnego Nowin wystarczy im wykształcenie średnie, jednym słowem nie ważne kompetencje, ważne że swój, wystarczy zobaczyć na to, kto został sekretarzem, wiecej o nic pytać nie trzeba, zero doświadczenia, zero wiedzy

oshin22, 14.06.2024 13:21

8. uregulowany stosunek do służby wojskowej. .... ;-) To znaczy co ? Bo wojsko już nie jest obowiązkowe od co najmniej 20 lat --- ktoś się tam dziś obudził ?

Zadenniejestdobry, 14.06.2024 12:03

Żaden przepis nie mówi o spełnieniu wymogu posiadania co najmniej wykształcenia średniego . Robicie sobie stanowiska dla swoich rączka rączkę myje

Konkret, 14.06.2024 11:54

Moim zdaniem oferta przygotowana ewidentnie pod kogoś kto ma być przyjęty. Brakuje jeszcze przynajmniej jednego wymogu a mianowicie ze od kandydata wymagany jest stopień policyjny np. komisarz. Albo policjant na emeryturze, albo były strażnik miejski "wygra".

konto, 14.06.2024 10:44

Ostatnio pisaliście że jakiś Pan Pabis bardzo interesuje się i zna na straży miejskiej. Może od razu do niego uderzyć? Kandydował od Pani Smolec, to na pewno wie, jak to się robi.