Apel do posła: mniej polityki, więcej działania

, Polityka, Wiadomości, 24.03.2016 16:00, (red)
Jest pierwsza polityczna reakcja na protest ratowników medycznych z powiatu wadowickiego.
Apel do posła: mniej polityki, więcej działania

W piątek (17.03) pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wyszli na ulice Wadowic, by zaprotestować przeciwko niskim pensjom. Wspiera ich grupa ratowników z sąsiednich powiatów.

 

ZOBACZ: Ratownicy medyczni wyszli na ulice. Domagają się podwyżek [VIDEO]

 

Teraz dostali także polityczne wsparcie od wadowickiego posła Józefa Brynkusa (Kukuz'15), który skierował apel do władz powiatu wadowickiego w tej sprawie.

 

Apel do posła: mniej polityki, więcej działania
W apelu skierowanym do zarządu Powiatu wadowicki poseł w ostrych słowach komentuje zachowanie władz powiatu i syrekcji ZZOZ w tej sprawe.
Apel posła już doczekał się odpowiedzi. Zarząd Powiatu przyponiał posłowi, że adresatem roszczeń pracowników jest dyrektor szpitala, z nie władze powiatu.
Apelujemy do Pana Posła o niewykorzystywanie sytuacji w szpitalu w Wadowicach do rozgrywek o charakterze politycznym czy personalnym – komentują władze powiatu.
Poslowi przypomniano także, że od posła mieszkańcy oczekują przede wszystkim „podejmowania konkretnych działań systemowych mających na celu polepszenie trudnej sytuacji w publicznej służbie zdrowia”.

W apelu skierowanym do zarządu Powiatu wadowicki poseł w ostrych słowach komentuje zachowanie władz powiatu i syrekcji ZZOZ w tej sprawe.

 

Apel posła już doczekał się odpowiedzi. Zarząd Powiatu przypomniał posłowi, że adresatem roszczeń pracowników jest dyrektor szpitala, z nie władze powiatu. - Apelujemy do Pana Posła o niewykorzystywanie sytuacji w szpitalu w Wadowicach do rozgrywek o charakterze politycznym czy personalnym – komentują władze powiatu.

 

Posłowi J. Brynkusowi przypomniano także, że od posła mieszkańcy oczekują przede wszystkim „podejmowania konkretnych działań systemowych mających na celu polepszenie trudnej sytuacji w publicznej służbie zdrowia”.

 

 

Poniżej treść apelu posła do władz powiatu...

Apel do Zarządu Powiatu Wadowickiego

 Popieram protest ratowników medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W pełni rozumiem ich determinację i apeluję do Zarządu Powiatu Wadowickiego o dołożenie starań dla pozytywnego rozwiązania spraw płacowych tej grupy zawodowej.

Informacja o wynagrodzeniu ratowników, otrzymujących, po nierzadko wielu latach pracy, pensje w wysokości minimum krajowego, musi przerażać. Szczególnie zaskakuje ona w zderzeniu z powierzonymi im zadaniami ratowania życia i zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w nagłych zdarzeniach. Stawiany im wymóg regularnego kształcenia i podwyższania kwalifikacji, przy ograniczaniu finansowych możliwości codziennej egzystencji powoduje błędne koło. Protest ratowników nie mieści się w wymiarze tylko godziwej płacy i godnego życia, skoro wymagamy od tej grupy zawodowej szczególnej odpowiedzialności i pełnej dyspozycyjności.

 

Protest ten zwrócił jednak uwagę mediów i społeczeństwa na szerszy problem, jakim od kilku lat jest zarządzanie wadowickim ZZOZ. Dlatego równocześnie z apelem pragnę zadać Zarządowi Powiatu Wadowickiego kilka pytań dotyczących następujących problemów:

  1. Usprawiedliwianie indolencji dyrekcji ZZOZ w załatwieniu tej sprawy jedynie złą kondycją finansową zakładu stanowi świadectwo braku woli załatwienia problemu. Ratownicy nie żądają jakichś olbrzymich sum. Proszą o wysłuchanie, zrozumienie i godne potraktowanie ich pracy. Czy kondycja ZZOZ naprawdę zachwieje się w przypadku odrobiny dobrej woli ze strony dyrekcji i władz powiatu? Czy ratowanie tej kondycji kosztem niewielkiej grupy ludzi jest godziwe i na pewno konieczne?

  2. Próba uniknięcia rozmów z protestującymi przez wicestarostę Andrzeja Góreckiego, uciekającego tylnymi drzwiami do „wcześniej zaplanowanych obowiązków”, jest kuriozum ośmieszającym władze powiatu i rządzącą w nim koalicję. W sytuacjach nagłych wcześniej zaplanowane obowiązki powinny zejść na plan dalszy. A niewątpliwie taką sytuacją pilną był protest ratowników. Poza tym, pan wicestarosta jako radny powiatu wadowickiego wiedział cztery dni wcześniej o zaplanowanej demonstracji. Czy musiało dojść aż do interwencji mediów ogólnopolskich i lokalnych, aby zmusić wicestarostę, który później chyłkiem powrócił do swego gabinetu, do zejścia na salę, gdzie „zaproszono” przedstawicieli protestujących?

  3. Kolejnym kuriozum było także samo zaproszenie delegacji ratowników na rozmowy, z których nic nie wynika. Ustalenie jedynie faktu, że złożone przez protestujących pismo potraktowane zostanie jako petycja, na którą władze powiatu odpowiedzą do 30 dni, ale nie wcześniej niż do 7 lub 10 kwietnia, nie wymagało ani specjalnych rozmów, ani wypraszania z sali przedstawicieli mediów. Podejmowanie takich gierek przez władze powiatu nie robi dobrego wrażenia i nie świadczy o woli załatwienia problemu. Dlaczego władze powiatu, będącego organem tworzącym ZZOZ, nie chcą jednoznacznie rozstrzygnąć problemu? Czy deklaracja wicestarosty, o ewentualnym wyciągnięciu konsekwencji wobec dyrektora ZZOZ w razie nie załatwienia sporu musiała paść przy drzwiach zamkniętych? Czy musiała być warunkowa? Czy wobec istotnej rozbieżności informacji podawanych przez ratowników, o braku jakichkolwiek negocjacji z nimi ze strony dyrekcji oraz jednostronnym i arbitralnym narzucaniu im warunków płacowych, a podawaną przez wicestarostę informacją, że dyrektor ZZOZ regularnie informuje władze powiatu „o prowadzonych rozmowach”, Zarząd Powiatu nie powinien sprawdzić prawdomówności dyrektora ZZOZ?

  4. Przed kilku laty wadowicki ZZOZ – wg deklaracji władz powiatu - wyszedł ze spirali zadłużenia. Dlaczego zatem dopuszczono do karuzeli ze zmieniającymi się dyrektorami, którzy ponownie coraz bardziej zadłużają placówkę? Czy Zarząd Powiatu pragnie komercjalizacji publicznej służby zdrowia? W czyim interesie?

  5. Czy prawdą jest, że Dyrekcja wadowickiego szpitala, po skończonym proteście wzywała protestujących ratowników na ostrzegawcze rozmowy?

 

Mając na względzie dobro społeczne apel mój ogłaszam publicznie i oczekuję jasnych jednoznacznych odpowiedzi i deklaracji ze strony władz Powiatu Wadowickiego. Oświadczenie to nie tylko przesyłam do wszystkich mediów lokalnych, w tym internetowych, ale też do władz powiatu wadowickiego, oczekując od nich nie tylko odpowiedzi, ale też natychmiastowej reakcji. Jednocześnie przypominam o konieczności podawania prawdziwych informacji.

 

Z poważaniem dr hab. Józef Brynkus, Poseł na Sejm RP Kukiz’15

 

 

A tak Zarząd Powiatu odpowiada posłowi....

 

 


Szanowny Pan

Józef Brynkus

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na apel Pana Posła, przesłany do tut. urzędu drogą elektroniczną
21 marca br., Zarząd Powiatu w Wadowicach pragnie odnieść się do podniesionych przez Pana kwestii.

Na wstępie chcemy zaznaczyć, iż Zarząd Powiatu jest pełen szacunku dla każdej rzetelnie wykonywanej pracy, szczególnie takiej, która wiąże się z ratowaniem życia
i zdrowia ludzkiego. Podobnie jak Pan Poseł – rozumiemy determinację ratowników medycznych i ich starania zmierzające do polepszenia własnej sytuacji materialnej.

Powierzając w kwietniu 2015 r. Józefowi Budce funkcję Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Zarząd Powiatu oczekiwał m. in. podjęcia przez niego określonych działań mających na celu poprawę wyników finansowych ZZOZ oraz rozwiązania trwających od lat sporów między Dyrekcją, a różnymi grupami pracowniczymi (m.in. pielęgniarkami), dotyczących wysokości wynagrodzeń.

ZZOZ w Wadowicach jest samodzielnym podmiotem leczniczym. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej szczegółowo określa uprawnienia podmiotu tworzącego – czyli samorządu powiatowego – względem podmiotu leczniczego. Rada oraz Zarząd Powiatu mogą kontrolować i oceniać realizację zadań określonych w statucie
i regulaminie ZZOZ, jego gospodarkę finansową, a także prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. ZZOZ samodzielnie zarządza przekazanym majątkiem powiatu, pokrywa z posiadanych środków finansowych koszty działalności bieżącej i reguluje swoje zobowiązania.

Jednocześnie chcemy stanowczo podkreślić, iż władze samorządowe Powiatu Wadowickiego robią wszystko, aby ZZOZ w Wadowicach mógł nadal funkcjonować
i nie został sprywatyzowany ani zlikwidowany.
Tylko w ubiegłym roku Zarząd Powiatu zainwestował w infrastrukturę zakładu ponad 21 mln zł.

W świetle obowiązującego prawa decyzje dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych, a także innych grup pracowniczych, są w gestii Dyrekcji ZZOZ
w Wadowicach i tylko Dyrekcja może określić, jak przełoży się to na kondycję finansową placówki.
W związku z powyższym roszczenia pracowników powinny być skierowane właśnie do Dyrekcji, a Zarząd Powiatu nie może wpływać na politykę kadrową i płacową realizowaną przez Dyrektora ZZOZ.

Mimo, iż ani Starosta Wadowicki ani Zarząd Powiatu nie są adresatami roszczeń płacowych pracowników ZZOZ w Wadowicach, przedstawiciele władz powiatu przyjęli ratowników medycznych, którzy 18 marca br. przyszli manifestować pod budynkiem starostwa. Nikt nie unikał rozmów z protestującymi. Delegację zaprosiła do rozmów Sekretarz Powiatu Beata Geisler, ponieważ Starosta Wadowicki przebywa na zwolnieniu lekarskim, a Wicestarosta miał zaplanowany wyjazd służbowy. Protestujący w obecności dziennikarzy przedstawili swoje oczekiwania, a Beata Geisler wskazała, jakie przewidziane przez prawo działania protestujący mogą podjąć w powyższej sprawie. Dalsza część spotkania, w której uczestniczył Wicestarosta Andrzej Górecki, odbyła się bez udziału mediów. Pragniemy podkreślić, iż Sekretarz Powiatu poprosiła dziennikarzy
o opuszczenie sali na prośbę Tadeusza Dubla, przedstawiciela protestujących
ratowników medycznych, wyrażoną przed rozpoczęciem rozmów.

Protestujący otrzymali zapewnienie, że Zarząd ustosunkuje się do złożonej petycji
w terminie do 30 dni. Dyrektor ZZOZ oraz przedstawiciel ratowników medycznych zostaną ponadto zaproszeni na posiedzenie Zarządu Powiatu, zaplanowane na 7 kwietnia br.

W świetle powyższych argumentów, musimy z przykrością stwierdzić, że podniesione przez Pana Posła zarzuty m.in. o „podejmowaniu gierek przez władze powiatu” czy chęci komercjalizacji placówki, są nieuczciwe i bezpodstawne. Szczególnie w świetle energicznych działań, które władze powiatu obecnej kadencji podjęły w celu ratowania szpitala. Jeszcze raz podkreślamy, iż we wszystkich kwestiach dotyczących ZZOZ w Wadowicach Zarząd Powiatu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Apelujemy do Pana Posła o niewykorzystywanie sytuacji w szpitalu w Wadowicach do rozgrywek o charakterze politycznym czy personalnym. To bowiem nie tylko jeden z największych pracodawców w naszym powiecie, ale przede wszystkim podmiot realizujący zadania powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Dlatego też wszyscy, którym nie jest obojętny los wadowickiej lecznicy, jej pracowników
i pacjentów, winni o tym pamiętać.

Na koniec chcemy podkreślić, iż od Posła na Sejm RP oczekujemy, podobnie jak wszyscy mieszkańcy naszego regionu, podejmowania konkretnych działań systemowych mających na celu polepszenie trudnej sytuacji w publicznej służbie zdrowia.


Z poważaniem,

Zarząd Powiatu w Wadowicach

 

 

AKTUALIZACJA: 2016-03-24

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Maksymilian, 01.04.2016 09:13

szpp;uważam że z twoich pieniędzy nie jest finansowany.

szpp, 30.03.2016 18:37

hahahaha taki kaczyński na przykład prawie całe zawodowe życie państwowe posadki. zawód polityk.zero pożytku a dużo strat dla kraju przede wszystkim przykre że podatnicy muszą utrzymywać takiego kogoś

Maksymilian, 30.03.2016 16:49

To bardzo dobrze że zarobił.Zajmij się tymi co mają a nie "zarabiają".

asquit, 29.03.2016 19:53

czy uczelnia w jakiej poseł pracuje jest państwowa ? czy sejm jest państwowy? przecież obie te instytucje to budżet państwa tutaj jest materiał źródłowy mamnewsa.pl/newsy,12366-wadowice--andrychow--kalwaria-zebrz---kety--zator-majatek-nowych-poslow--co-maja--a-ile-sa-winni-bankom- W okresie od stycznia do listopada 2015 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zarobił 100 tys. zł. to nie są pomyje to są fakty

Maksymilian, 29.03.2016 19:46

Mamy w naszym środowisku jeszcze posła i posłankę.Wylewanie pomyj na posła który podjął temat jest niestosowne.

zandrychowa, 28.03.2016 12:11

Wszędzie spiski

azquit, 28.03.2016 09:17

Komentarz usunięty przez autora.

asquit, 27.03.2016 22:34

i uczelnia i sejm to BUDŻET PAŃSTWA .krótko mówiąc poseł brynkus nieźle doi budżet państwa ( nas podatników ) w dodatku w święta zapowiada donosy na innych (starostę góreckiego) ŻENADA ŻENADA ŻENADA ŻENADA

mark7, 27.03.2016 21:17

Co wart jest tytuł doktorski ,gdy właściciel tego zaszczytnego zdawało by się miana własną osobą i pracą firmuje głupotę i bardzo wybiórczo traktuje tradycyjny polski zdrowy rozsądek. Panie Brynkus ! Pańską rolą jest to by pilnować swego partyjnego pryncypała ,by nie zawstydzał Polski swą filozofią obrażania wszystkich wokół. Sam fakt podjęcia przez Pana polemiki na forum Mam Newsa i przedstawiane przez pana fakty ,które można zaliczyć do pobożnych życzeń ,dyskredytują Pana jako naukowca i posła. Przypomina mi to fragment filmu pt" Wilk i zając" ,ze sławnym stwierdzeniem :" ja ci jeszcze pokażę". Takie zachowanie [ciach!] ludzi rozdartych emocjonalnie. Jest to i nie zdrowe i szkodzi wizerunkowi przedstawiciela władzy ustawodawczej. Napij się Pan wódki ,lub serwatki. Myślę ,że wie Pan o czym mówię.

jbrynkus, 27.03.2016 18:48

@marek-wad - oburzające jest, że internauta o ksywce marek-wad nie zna rzeczywistości i pisze nieprawdę. Poseł Brynkus nie jest posłem zawodowym, Pracuje na uczelni i za pracę ma pensję. Dostaje dietę - którą dostają wszyscy posłowie i wyrównanie do poselskiego uposażenia - prawdą jest to wszystko co opisał internauta na wadowice24.pl, a ja jako poseł sprawdzę, co z tym zrobił wicestarosta Górecki. Jeśli nic, to sam złożę, w oparciu o materiały ze spotkania ratowników z włądzami powiatu, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wtedy zobaczymy, kto kłamał

marek-wad, 27.03.2016 08:50

Oburzające jest to że poseł bierze ogromne wynagrodzenie z publicznej kasy a swoją działalność skupia m.in.na rozpowszechnianiu anonimowych kłamstw i pomówień pod adresem innych osób.To taka typowa pisowska metoda działania...... Miejmy nadzieję że poseł odpowie za swoje oszczerstwa chociaż z drugiej strony PIS na pewno będzie chronił swoich ludzi i nieformalnych koalicjantów jakimi są kukizowcy i nic takiego się nie stanie Cało aparat sądowniczo prokuratorski jest obecnie jak wiadomo w rękach PISU.Szkoda że poseł Brynkus nie interesuje się tym jak państwo jest obecnie zawłaszczane przez PIS a skupia się na rzeczywiście wojenkach personalnych w Wadowicach

normalnoscichce, 27.03.2016 08:21

Dobrych świąt, dobrego świętowania wszystkim!

normalnoscichce, 27.03.2016 08:21

kaczor - sprawdziłem. Nie podpisał się. Taki niezależny komentarz "ratownika" który o dziwo mógł potem cytować poseł:) Po przejrzeniu tego co pisano tu od Wielkiego Piątku. Prośba do posłów, innych sprawujących władzę, ich "propagandzistów", kandydatów na sprawujących władzę i wszystkich dla których polityka i władza to coś czymś żyje się każdej minuty:) Może dacie nam odpocząć od swoich komentarzy na czas świąteczny?

kaczor, 27.03.2016 08:06

tak w ogóle to na święta wszystkim wszystkiego najlepszego! przez dwa dni proponuję bez polityki (apel szczególnie do posłów!)

kaczor, 27.03.2016 08:04

a ten ratownik podpisał się z imienia i nazwiska czy anonim?

guide, 26.03.2016 11:36

Ciekawe kto z was też startował na posła i się nie dostał. Teraz zazdrościcie i nie możecie się z tym pogodzić. Tym bardziej, że nie zapomniał gdzie go wybrano.

szpp, 26.03.2016 09:46

brynkus to zwykły fircyk który potrafi się tylko lansować,widać że ma parcie na szkło znowu zasypał miasto swoją partyjną gazetką - ciekawe czy za publiczne pieniądze. szkoda że nic nie wiadomo o efektach jego działalności

rafi, 25.03.2016 21:03

Komentarz usunięty przez autora.

mark7, 25.03.2016 19:56

Komentarz usunięty przez autora.

barte, 25.03.2016 19:34

Człowiek który nie był w stanie wygrać wyborów na radnego Wieprza a został posłem ponieważ startował z popularnej listy z jedynki stał się autorytetem dla innych. Świat zwariował

jbrynkus, 25.03.2016 19:00

@asquit - widzisz asquicie - ty nawet swojego nazwiska się wstydzisz, bo go ukrywasz pod nickiem. Właśnie to pismo wywołało reakcję starostwa. Kto w sejmie się kompromituje: pewnie Nowoczesna - ponadto jak zachowali się pozostali posłowie - po prostu nie zareagowali. Normalnie można powiedzieć, że ich olali - oświadczenie publiczne wywołało reakcję konkretną, liczę na to, że w rozmowach z przedstawicielami starostwa i dyrekcją szpitala będzie miało znaczenie

asquit, 25.03.2016 18:41

....zwykle jest tak że to który nie ma racji to się namiętnie broni i tak pewno jest w tym przypadku Jeżeli józefie brynkusie ludzie wybrali cię na posła to działaj tam w warszawie dla dobra kraju ...bo jak na razie w tym sejmie strasznie się w tej kadencji kompromitujecie ....widzę że mieszasz się w sprawy o których nie masz zielonego pojęcia a tylko znasz z zasłyszenia i z przekazów medialnych .... ale skoro z ciebie już taka mądrala to jako poseł powinieneś udać się do starostwa tudzież do szpitala i przeprowadzać mediacje,rozmowy i pomóc rozwiązać tą sprawę a nie pisać jakieś głupie oświadczenia pod publiczkę .........tak po ludzku bez bicia piany i bez rozgłosu

jbrynkus, 25.03.2016 17:06

@asqiut - to żaden spam, czytaj ze zrozumieniem. Już wiele osób Ci w tym miejscu wskazywało, żebyś tak robił. Odnieś się do treści, a nie ad personam

asquit, 25.03.2016 16:45

człowieku nie spamuj jakbyś czytał ze zrozumieniem to byś widział że to co wkleiłeś jest już na górze

jbrynkus, 25.03.2016 15:20

Apel do redakcji - należy zachować więcej obiektywizmu, a że jej redakcji brakuje, stąd w komentarzu przedstawiam swoje stanowisko: Zaskoczyła mnie szybka odpowiedź Zarządu Powiatu Wadowickiego na pytania wystosowane przeze mnie do Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Zaskoczyła mnie tylko szybkość tej odpowiedzi, a nie jej treść. Tego można się było spodziewać. Zarząd Powiatu odpowiedział politycznie, a nie merytorycznie. Najbardziej przekonuje o tym akapit, w którym zarzuca mi się robienie z sytuacji w ratownictwie medycznym w powiecie wadowickim gierek politycznych. Jest to całkowicie absurdalny zarzut, podobnie jak absurdalne jest zalecenie, bym jako poseł zajął się sprawami naprawy służby zdrowia w Polsce. Robię to, m. in. zajmując się sprawami ratowników medycznych i innych kwestii służby zdrowia, np. sytuacji pielęgniarek środowiskowych itd. Ale absurdalność tego zarzutu polega na tym, że w świetle słowotoku Zarządu Powiatu, w którym zasiadają przedstawiciele PiS i opozycyjnej partii politycznej w Sejmie PSL-u (zwanego pospolicie ZSL-em), rząd Beaty Szydło nie wykonuje programu naprawczego w służbie zdrowia. Dziękuję, że Zarząd Powiatu, na czele ze starostą wywodzącym się z PIS, ufa bardziej posłowi z opozycji i domaga się od niego, by zajął się systemowo służbą zdrowia, a nie wierzy w działania rządu PiS. Jednak stanowisko Zarządu Powiatu nie może dziwić, tym bardziej w świetle znanego powszechnie nieuchwalenia uchwały w sprawie poparcia dla rządu Beaty Szydło. Jak wieść gminna niesie nieuchwalenie tej uchwały stało się na skutek oporu samego starosty Bartosza Kalińskiego, obawiającego się rozpadu koalicji w Radzie Powiatu Wadowickiego, który to rozpad uniemożliwiłby uzyskanie środków na finansowanie inwestycji w powiecie, a jemu samemu utrzymanie stołka. A teraz po kolei: 1. Jak Zarząd Powiatu rozumie determinację ratowników medycznych w zakresie działań w celu polepszenia ich sytuacji materialnej, to powinien im podnieść pensje. Sprawa jest prosta, chyba, że przez sformułowanie, że: jest pełen szacunku dla każdej rzetelnie wykonywanej pracy, szczególnie takiej, która wiąże się z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego uznaje, że wadowiccy ratownicy tak swojej pracy nie wykonują. 2. Absurdalnie brzmi argument, że Zarząd Powiatu nie ma wpływu na politykę kadrową i finansową ZZOZ w Wadowicach. Ma, i to ogromny. Przecież w piśmie zawarto sfomułowanie, że funkcję Dyrektora ZZOZ-u powierzono Józefowi Budce w celu podjęcia przez niego określonych działań, m. in. podniesienia płacy pracownikom itd. Jeśli Dyrektor się z tego nie wywiązuje, należy go odwołać. 3. Poza tym kto wybrał na stanowisko Józefa Budkę, ojca byłego ministra sprawiedliwości, a dziś posła PO Borysa Budki. Zacznijmy od tego – jakie to kompetencje posiada Józef Budka, by być dyrektorem szpitala w Wadowicach. Jego jedyne kompetencje, to bycie członkiem, a może i szefem wadowickiego PSL-u, który z PiS tworzy koalicję w Radzie Powiatu. I tu przyznaję, zachowuję się politycznie. Ale do tego zostałem zmuszony przez pismo Zarządu Powiatu. 4. Zarząd Powiatu nie zrobił nic specjalnego, co wychodziłoby poza zakres jego obowiązków, by inwestować w ZZOZ w Wadowicach, aby ten nie został ani sprywatyzowany, ani zlikwidowany. Zainwestował środki z inwestycji, które zostały niewykonane (np. remont i budowa dróg powiatowych). Dokonał tylko prostej czynności przeksięgowania i niczego więcej. Jakie specjalne środki zdobył? 5. Czekamy na faktyczną reakcję Zarządu Powiatu w spawie podniesienia płacy ratownikom medycznym. Tłumaczenia jak wyglądały rozmowy są równie bałamutne jak sam ich przebieg w dniu 18 marca 2016 roku. 6. No i na koniec. Widać w piśmie wpływ dawnego, jeszcze zeteselowskiego (od ZSL) sposobu załatwiania spraw. A może także nie tylko zeteselowskiego, a postkomunistycznego (ZSL był przecież partią sojuszniczą komunistów). Pismo nie jest podpisane personalnie przez kogokolwiek, tylko jak w partii komunistycznej, zbiorowo. Tak się robił w czasach Polski Ludowej, by rozmyć odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Radio.Ma.Ryja, 25.03.2016 13:06

Brynkusa wybrali głównie Wieprzki, bo był tam prezesem i głównym sponsorem orła wieprz.

asquit, 25.03.2016 08:09

co za żenada rząd PISu zatrudni agencję PR-owską bo wizerunek im się sypie a notowania lecą że hej ciekawe ile milionów na to wydadzą i czy z naszych podatków co już po kilku miesiącach sztuczne miny dudy, szydłowej zostały zdemaskowane??? hahahahaha w takim razie czekamy aż znowu zaczną oszukiwać wyborców

maria, 25.03.2016 07:19

więc dlaczego mnie tak zjeździliście coś się zaczyna wyjaśniać a Ty Bobek zmień pracę na bardziej płatną. pisałam już ratownik ratownikowi nie jest równy Spokojnych Świat.

Bobek, 24.03.2016 18:49

Ciekaw jestem jakie to dodatki dostaję do tych 1770 - jak to w budżetówce??????? Pracownicy ochrony zdrowia nie są "budżetówką" od czasów wejścia w życie ustawy o ZOZ-ach a już całkiem od czasów ustanowienia ubezpieczeniowego systemu finansowania ochrony zdrowia. Nigdy nie podawaliśmy podstawy wynagrodzenia tylko pensję netto. Są to pojęcia na tyle powszechnie stosowane, że nie trzeba ich tłumaczyć. Jak czytam te komentarze "znawców" to mnie szlag trafia jasny bo w tzw. budżetówce nikt nie zarabia tak mało a wymagania są dużo większe niż na stanowiskach urzędniczych na przykład. Państwowe Ratownictwo Medyczne polega na tym że są naklejki na karetkach. Nie mamy żadnych przywilejów ani emerytalnych ani dodatków płacowych. 1770 to moja pensja netto!!!!!!!!!

marek-wad, 24.03.2016 18:20

Poseł Kukiza delikatnie rzecz ujmując dał wpuścić w maliny,.Ratownicy zarabiają 1700 zł netto ale to jest podstawa a do tej kwoty trzeba doliczyć rozliczne dodatki jak to w budżetówce więc wcale tak mało nie wychodzi. TAK to jednak jest jak się protestuje a nie ma się pojęcia w jakiej sprawie

Wszechpolak, 22.03.2016 15:49

@asquit serio jesteś takim idiotą?

kolka, 22.03.2016 13:00

Poseł Brynkus próbuje zrobić dobre wrażenie, ale jak dotąd, jest wyłącznie żałosną maszynką do głosowania i jak pozostali posłowie z naszego regionu cierpi na niemoc, co prawda "kukizy" zaczynają przeglądać powoli na oczy, ale jakie będą tego efekty, dopiero się okaże

maria, 22.03.2016 12:47

orange dobre to jest co napisałeś a ja maria bezpartyjna dodam że popieram P..Zaka ponieważ stara się aby w Andrychowie był specjalista Kardiolog P Żak szuka już pomieszczenia na gabinet kardiologiczny i to jest wspaniała sprawa dla mieszkańców Andrychowa rozmowy na temat Kardiologa w Andrychowie będą kontynuowane po świętach życzę powodzenia p.Burmistrzu.

orange, 22.03.2016 12:31

z całym szacunkiem dla posła od Kukiza ale czy nie wstyd ci z powodu tego nagłówka poseł od kukiza popiera itd. panie pośle my wszyscy popieramy protest ratowników medycznych i nie piszemy my psl popieramy ..... my sld popieramy... my po popieramy... my pis popieramy... my kobiety z kółka różańcowego popieramy itd..... są odpowiedni ludzie którzy będą załatwiać sprawy ratowników i miejmy nadzieję że sumienni ratownicy dostaną podwyżki a ty wyszedłeś na karierowicza i przygłupa napisz w której parti byłeś do tej pory.

walet, 21.03.2016 18:00

@barte Nie tylko posłom, raczej urzędnikom niższego szczebla, radnym, burmistrzom. Przecież to skandal, gdy burmistrzowie małych miast jak Andrychów, Kęty, Wadowice etc. zarabiają na poziomie premiera kraju. Zwłaszcza, że efektów ich pracy w wielu przypadkach należy szukać ze świecą.

barte, 21.03.2016 17:22

Dobry pomysł.Zabrać posłowi dać ratownikom /;

walet, 21.03.2016 16:51

Zabrać urzędnikom, dodać ratownikom. W tym kraju już tak jest, że im mniej robisz tym więcej zarabiasz.

asquit, 21.03.2016 14:18

wszechpolacy popierają kukiza i wszystko jasne

Wszechpolak, 21.03.2016 12:40

@asquit Narzeka się na polityków, że nic nie robią. Gdy już coś zrobią od razu mowa o zbijaniu politycznego kapitału. Ratownicy medyczni zarabiają zdecydowanie za mało w stosunku do tego jak odpowiedzialną i ważną pracę wykonują

asquit, 21.03.2016 11:44

gościu ewidentnie zbijać polityczny kampitał na tym proteście.żałosne