Kto oddaje krew może liczyć na przywileje, ale nie wszyscy o tym wiedzą

, MAGAZYN, Wiadomości, 15.01.2019 11:35, red
Mieszkanka Andrychowa została niezbyt elegancko potraktowana w jednej z andrychowskich aptek.
Kto oddaje krew może liczyć na przywileje, ale nie wszyscy o tym wiedzą

Do mamNewsa.pl dotarł list od mieszkańca Andrychowa. Jego żona, która regularnie honorowo oddaje krew, została niezbyt elegancko potraktowana w jednej z andrychowskich aptek.


- Moja żona została potraktowana" jak zło najgorsze "przez pana stojącego w kolejce. A chodziło o to, że żona skorzystała z możliwości pójścia do okienka bez kolejki legitymując się „Legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Taka legitymacja ma taki nagłówek: W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi.

"Jegomość " ten powiedział (wiem to z przekazu żony): oddawała krew żeby teraz móc to wykorzystywać.

Moja uwaga jest taka: oddawanie krwi jest ratowaniem życia, zdrowia drugiego człowieka .

A druga uwaga to ta, że jeśli zdrowie mu pozwalało, to sam mógł oddawać krew a wytykać drugiemu jakby coś przewinił.

NIE WSZYSCY ROZUMIEJĄ CO TO JEST: HONOROWE ODDAWANIE KRWI - pisze do nas pan Piotr.


Przypominamy, że honorowi krwiodawcy mogą liczyć na liczne przywileje wynikająca z ustaw.


UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 R. O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI

„Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

4. posiłek regeneracyjny”. (art. 9 ust. 1)


III. UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1. „1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.


2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1”. (art. 43)

3. „1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 ("Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" – przyp.), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

4. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

5. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

6. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

7. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1 - 4.

8. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a - 24c”. (art. 47 c)


IV. UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

„Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:… 9. darowizn przekazanych na cele:

… c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; …” (art. 26 ust. 1. pkt 9 lit c)


V. DODATKOWO, W ZALEŻNOŚCI OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PRZEPISACH PRAWA MIEJSCOWEGO, HONOROWYM DAWCOM KRWI, ZASŁUŻONYM HONOROWYM DAWCOM KRWI LUB HONOROWYM DAWCOM KRWI – ZASŁUŻONYM DLA ZDROWIA NARODU, MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ ULGI LUB ZWOLNIENIA OD OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.
Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: kontakt@mamNewsa.pl

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

obserwator2012, 15.01.2019 15:28

Pozazdrościł gościu , bo on tylko mocz oddaje i to tylko w czasie snu. Brońmy swego nie dajmy się zaszczuć przez zwykłych złośliwców, których teraz jest coraz więcej

specnarz, 15.01.2019 14:37

Piękny dar... Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i dawcom szpiku, dzięki nim wiele osób po prostu żyje...